تفاهم نامه با جامعه راهنمایان امضا شد

#

تفاهم نامه با جامعه راهنمایان امضا شد

تفاهم نامه همکاری بين جامعه تورگردانان ایران و جامعه راهنمايان ايران امضا شد

موضوع تفاهم نامه تعیین حدود وظایف ،تعهدات،و مسئولیت های طرفین قرارداد (آژانس و راهنما)در جهت مدیریت تور،اجرا،سرپرستی،هدایت بهتر سفر تنظیم شده از طرف آژانس و مشخص شدن رابطه کاری فی مابین می باشد

این تفاهم نامه مشتمل بر  دو فصل،11 ماده و 4 تبصره در دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به امضای ابراهیم پورفرج رییس هییت مدیره جامعه تورگردانان ایران و مسعود عبداللهی رییس هییت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی رسید.

  • # 16 اسفند 1395
  • # تفاهم نامه هاي همكاري
  • # 1228