استراتژي توسعه اكوتوريسم در ايران

#

   معرفي كتاب:گردشگري در هزاره سوم

   استراتژي توسعه اكوتوريسم در ايران

   نويسنده:دكتر اسرافيل شفيع زاده

   ناشر:نشانه

   نوبت چاپ اول:1396

   يكي از مهمترين گام هايي كه سبب افزايش بهره وري در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني مي شود،تهيه برنامه بازاريابي يا استراتژي بازاريابي است.

تدوين استراتژي بازاريابي طبيعت گردي ضرورتي انكارناپذير براي استفاده از فرصت هاي موجود در عرصه فعاليت هاي گردشگري است.

   اتخاذ راهبردهاي ترويجي و تبليغي در سطح بين المللي و منطقه اي از طريق به كارگيري ابزارهاي نوين و با بهره مندي كامل از فن آوري هاي ارتباطي از جمله اهداف اصلي تدوين استراتژي بازاريابي طبيعت گردي مي باشد.

 • # 7 شهریور 1396
 • # آموزش
 • # 1445