مفاهيم گردشگري

#

معرفي كتاب:
عنوان :نهادها و سازمان هاي مرتبط با گردشگري در ايران با تاكيد بر مفاهيم


به كوشش: دكتر اكبر پورفرج
موضوعات:اقامت و گردشگري-اقتصاد و گردشگري-امنيت و گردشگري-حمل و نقل و گردشگري-رسانه و گردشگري-سلامت و گردشگري-روستا و گردشگري-سياست گذاري و گردشگري-شهر و گردشگري-فرهنگ و گردشگري-كانال هاي توزيع و گردشگري(ابراهيم پورفرج)-محيط زيست و گردشگري-مذهب و گردشگري-ورزش و گردشگري
انتشارات آواي ظهور
  • # 1 خرداد 1397
  • # آموزش
  • # 727