اعضای هیات مدیره

#
 • #
  سمت: رییس هییت مدیره نام و نام خانوادگی: مصطفی شفیعی شکیب اطلاعات تماس: 09122500725

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو و نایب رییس هییت مدیره نام و نام خانوادگی: مصطفي عباسي سروي اطلاعات تماس: 09121007848

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو هییت مدیره و دبیر جامعه نام و نام خانوادگی: علي غمخوار اطلاعات تماس: 09121713660

  پست الکترونیک:

  alighamkhar@yahoo.com
 • #
  سمت: عضو هییت مدیره و خزانه دار نام و نام خانوادگی: عباس واقفی اطلاعات تماس: 09123491983

  پست الکترونیک:

  info@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو هییت مدیره نام و نام خانوادگی: محمود بنکدارنیا اطلاعات تماس: 09121453450

  پست الکترونیک:

  info@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو علی البدل هییت مدیره نام و نام خانوادگی: علي اكبر غمخوار اطلاعات تماس: 09121111778

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو علی البدل هییت مدیره نام و نام خانوادگی: مهشید زاده رعیت اطلاعات تماس: 09124142068

  پست الکترونیک:

  info@itoa.ir
 • #
  سمت: بازرس اصلی نام و نام خانوادگی: سلمان رفتاري اطلاعات تماس: 09121837020

  پست الکترونیک:

  salman.raftari@ut.ac.ir
 • #
  سمت: بازرس علی البدل نام و نام خانوادگی: رضا خادم الرضا اطلاعات تماس: 09123708980

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir