بازار چين

#
#

به نام خدا

 

شمـاره :982/95

تاریخ: 20/10/95

 

اعضاء محترم جامعه تورگردانان ایران

با سـلام

          احترامـاً بدينوسيله تصوير نامه شماره 33473/952400 مورخ 1395/10/13معاونت محترم گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در خصوص فعاليت دفاتر و شركتهاي خدمات مسافرتي در بازار چين به پيوست  ارسال ميگردد.

نظر به اهمیت موضوع و گسترش روز افزون گردشگري چين و با عنایت به فرصت محدود جهت ثبت نام در مقاصد گردشگری مجاز موسوم به (ADS) به عنوان بزرگترين بازار مولد، از مديران دفاتر خدمات مسافرتي عضو جامعه درخواست ميگردد در صورت تمايل به فعاليت در بازار كشور فوق نسبت به تكميل جدول پيوست و ارسال ان به دفتر جامعه حداكثر تا تاريخ 1395/10/28اقدام نمايند.

شايان ذكر است تقاضاهاي واصله بعد از تاريخ ياد شده قابل بررسي نخواهد بود.

 

                                                                                             با تشکـر

                                                                                 سید هادی شیرازی

                                                                                       دبیر جامعه

  • # 20 دی 1395
  • # مکاتبات جامعه
  • # 2555