#
عنوان: از تاریخ: تا تاریخ:
 • جامعه تورگردانان میزبان تورگردانان جهان
  جامعه تورگردانان میزبان تورگردانان جهان

  برابر بررسی های به عمل آمده مشخص شد شرکت های خارجی که در منطقه خاورمیانه و آسیا فعالیت می نمایند اقدام به آوردن تور به ایران نمی کنند...

  • همایش جامعه تورگردانان میزبان تورگردانان جهان
  • 3372 تعداد بازدید جامعه تورگردانان میزبان تورگردانان جهان
  • 4 آذر 1387 جامعه تورگردانان میزبان تورگردانان جهان