جامعه تورگردانان ایران

#
جامعه تورگردانان ایران فعالیت خود را توسط گروهی از دفاتر و شرکت های بزرگ تورگردان ایرانی که در زمینه تورهای ورودی فعال بودند با نام کمیته تخصصی تورهای ورودی آغاز نمود. هدف از تشکیل کمیته فوق از میان برداشتن موانع و مشکلات موجود در مسیر تورهای ورودی و تسهیل ورود گردشگران خارجی از اقصی نقاط جهان به ایران می باشد. این کمیته  با توجه به ازدیاد تعداد دفاتر و شرکتهای تورآور و افزایش حجم فعالیت ها، به جامعه تخصصی تورگردانان ایران تغییر نام یافت.