تفاهم نامه

#

امضاي تفاهم نامه

تفاهم نامه جامعه تورگردانان ايران و گروه تئاتر شيد يزد به امضا رسيد.

  • # 28 آذر 1396
  • # تفاهم نامه هاي همكاري
  • # 463