فرم عضویت در جامعه

#

*نام دفتر / شرکت:
*نوع شرکت:
*نام و نام خانوادگی مدیر/مدیرعامل:
* تاریخ تولد:
* محل صدور:
* شماره شناسنامه:
* کد ملی:
*نام پدر:
*میزان تحصیلات:
*زبان تخصصی:
سابقه کار:
تلفن مستقیم:
*تلفن همراه:
تلفن منزل:
* آدرس محل سکونت:
* کدپستی محل سکونت:

مدیر فنی بند ب:

*نام و نام خانوادگی مدیر فنی بند "ب"
* تاریخ تولد:
* محل صدور:
* شماره شناسنامه:
* کد ملی:
*نام پدر:
*میزان تحصیلات:
*زبان تخصصی:
سابقه کار:
تلفن مستقیم:
*تلفن همراه:
تلفن منزل:
* آدرس محل سکونت:
* کدپستی محل سکونت:

سایر اطلاعات

*سابقه کار شرکت: سال
*تعداد ورودی سال گذشته:
*تعداد پرسنل:
*نوع فعالیت:
*زمینه تخصصی در تورهای:
*بازارهایی که در آن فعال هستید:
*تلفن: *فکس:
*آدرس پست الکترونیکی: سایت:
*کد پستی 10 رقمی: نوع مالکیت:
*آدرس پستی کامل: