اعضای هیات مدیره

#
 • #
  سمت: رییس هییت مدیره نام و نام خانوادگی: ابراهیم پورفرج اطلاعات تماس: 09121117346

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: نایب رییس هییت مدیره نام و نام خانوادگی: سید محمد علی اشرف واقفی اطلاعات تماس: 09121350353

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو و دبیر هییت مدیره نام و نام خانوادگی: سیدهادی شیرازی اطلاعات تماس: 09121106532

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو و خزانه دار هییت مدیره نام و نام خانوادگی: مصطفی شفیعی شکیب اطلاعات تماس: 09122500725

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو هییت مدیره نام و نام خانوادگی: افشین عزیزی اطلاعات تماس: 09121261484

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو هییت مدیره نام و نام خانوادگی: احمد سبط حسینی اطلاعات تماس: 09121896139

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو هییت مدیره نام و نام خانوادگی: علي اكبر غمخوار اطلاعات تماس: 09121111778

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: عضو علی البدل هییت مدیره نام و نام خانوادگی: مصطفي عباسي سروي اطلاعات تماس: 09121007848

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: بازرس اصلی نام و نام خانوادگی: رضا خادم الرضا اطلاعات تماس: 09123708980

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir
 • #
  سمت: بازرس علی البدل نام و نام خانوادگی: امیر اعجمی اطلاعات تماس: 09123220975

  پست الکترونیک:

  pr@itoa.ir