#
 • گواهی عضویت کنفدراسیون صادرات ایران

  نام : گواهی عضویت کنفدراسیون صادرات ایران

  تاریخ اخذ: 1 شهریور 1395

 • تفاهم نامه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران

  نام : تفاهم نامه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران

  تاریخ اخذ: 11 آبان 1395

 • گواهی عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  نام : گواهی عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  تاریخ اخذ: 15 آبان 1395

 • تفاهم نامه همكاري با جامعه راهنمایان ایران

  نام : تفاهم نامه همكاري با جامعه راهنمایان ایران

  تاریخ اخذ: 25 تیر 1396

 • تفاهم نامه شركت سرمايه گذاري هتل هاي پارس

  نام : تفاهم نامه شركت سرمايه گذاري هتل هاي پارس

  تاریخ اخذ: 24 تیر 1396